Project References – Government Sector

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โครงการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ CUAS

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สร้างศูนย์ฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC ที่ ชั้น6 อาคารสำนักงาน สทป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Technology Institiue)โครงการระบบอากาศยานไร้คนขับ ขึ้น-ลง ทางดิ่งขนาดเล็ก

สำหรับ โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Technology Institute)

ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สทป –สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (Defense Technology Institute) รถยิงจรวด สำหรับทำฝนหลวง

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ กองทัพไทย ( Armed Force Development Command) - โรงจอดรถพาหนะ ขนาดใหญ่ (Oversize Vehicle Garage )

S__17096723
S__17096725

โรงพยาบาล เคลื่อนที่ กรมแพทย์ทหารบก (Army Medical Department) Hospital Mobile Unit

กรมการพลังงานทหาร(Defence Energy Department) – Mud Tank Project

งานเปลี่ยนระบบอากาศ – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อุปกรณ์ช่วยเหตุอันตราย กรณีรถไฟตกราง (Rerailling)- การรถไฟแห่งประเทศไทย (State Railway of Thailand)

งานตบแต่งงานตู้เหล็กKnockdown สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลส์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า1,000 วัตต์ บนรถลากจูงขนาดเล็ก(หน่วยกรมการพลังงานทหาร)

สถานีทดสอบและเก็บข้อมูล พลังงานทดแทน บนพืนที่เกาะปรง จังหวัดชลบุรี