บริษท จีซีเอส จัดให้มีการป้องกันโรค โควิท 19 โดยมีการตรวจวัด อุณหภฺมิ และทำการฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเข้ามาในโรงงาน