บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามที่ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ GCS มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม

Post Related