ตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทของตู้สินค้า Container

ตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทของตู้สินค้า Container

ตู้คอนเทนเนอร์ ประเภทของตู้สินค้า Container รับผลิต ตู้container ทั่วไทย โดย โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รองรับมาตรฐานสากล รับประกันคุณภาพ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ มาตรฐานสากล

ประเภทของตู้สินค้า
1) Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้ล้วจะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing
2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทำตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียสโดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจติดอยู่กับตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ ซึ่งจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า
3) Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตู้ได้
4) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน เป็นตู้คล้าย Container ที่มีแต่พื้น Platform สำหรับใส่สินค้าลักษณะพิเศษ เช่น เครื่องจักรประติมากรรม,รถแทรกเตอร์ เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะเรือที่เป็น Container
คำศัพท์ประเภทสินค้าLive Animals-ANI สัตว์มีชีวิต
Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้
Valuable Cargo-VAL ของมีค่า
Human Remains-HUM ศพมนุษย์
Dangerous Goods สินค้าอันตรายคำศัพท์ที่ระบุในเอกสาร
BAF (Bunker Adjuster Factor) ตัวปรับค่าน้ำมัน
B/L (Bill of lading) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
Surender B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
Shipped on Board เป็นคำที่ระบุใน B/Lมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
AWB(Air Waybill) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
HAWB(House Air Waybill) ใบตราขนส่งทางอากาศที่ออกโดย Freight Forwarder
CAF (Currency Adjustment Factor) ตัวปรับเงินสกุลค่าระวางเรือ
CFS (Container Freight Station) สถานีตู้สินค้า
CY (Container Yard) ลานตู้สินค้า
FCL (Full Container Load) สินค้าเต็มตู้
LCL (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็มตู้
Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
TEU(Twenty-Foot Equivalent Unit ) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
FEU (Forty-Foot Equivalent Unit) ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

THC (Terminal Handing Charge) ค่าใช้จ่ายที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
Freight Collect ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง
Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
Detention ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำหนด
E.T.A (Estimate time of Arrival) วันที่ที่เรืองจะเข้าถึงท่าปลายทาง
E.T.D (Estimate time of Departure) วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง

INCOTERMS 2000
5.1 EXW ( …. ระบุสถานที่)
ผู้ขายไม่ต้องทำอะไรเลย เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องจัดการขนส่งสินค้าเองตั้งแต่ออกจากคลังสินค้าของผู้ขาย ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงตกอยู่กับผู้ซื้อทั้งสิ้น ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการผ่านด่านศุลกากรขาออก กระทั่งค่าใช้จ่ายในการขนของขึ้นรถที่มารับ ณ คลังสินค้าของผู้ขาย ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เช่นให้ผู้ขายส่งของขึ้นรถที่ผู้ซื้อจัดมาให้ด้วย

5.2 FCA ( …. ระบุสถานที่ )
ผู้ขายส่งสินค้าให้ถึงจุดหรือสถานที่รับสินค้าที่อยู่ภายใต้ความอารักขาของผู้รับขนสินค้า เช่น Container Freight Station, Cargo Terminal ที่ท่าอากาศยาน หรือ สถานีรถไฟ ฯลฯ โดยเป็นหน้าที่ของผู้ขายในอันที่จะจัดการเพื่อส่งออกด้วย (เช่น ขอใบอนุญาต ในกรณีที่ต้องมีใบอนุญาตส่งออก รวมทั้งผ่านพิธีการศุลกากร) Terms นี้ จะใช้สำหรับการขนส่งทุกชนิด ทั้งทางบกหรือและอากาศ รวมทั้งการขนส่งหลายรูปแบบ โดยเฉพาะทางเรือจะเกี่ยวเนื่องกับการส่งของโดย container ด้วยวิธีที่เรียกว่า RO-RO ( roll on – roll off ) ไม่มีการยกสินค้าขึ้นเรือโดยใช้ปั้นจั่น แต่เป็นการขนส่งสินค้าไปถึงจุดรับสินค้าของผู้รับขนส่ง เช่น CFS ถ้าการส่งมอบสินค้ากระทำที่สถานที่ของผู้ขายเอง ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการเอาของขึ้นบรรทุกยานพาหนะที่มารับด้วย แต่ถ้าการส่งมอบกระทำ ณ สถานที่อื่น ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในการนำของลงจากยานพานะที่ใช้ขนสินค้าไป ฯลฯ

5.3 FAS ( …. ระบุท่าต้นทาง)
ผู้ขายส่งสินค้าให้ถึงข้างลำเรือที่ท่า หากเรือทอดสมออยู่กลางทะเลก็ต้องลำเลียงโดยเรือเล็กไปจนถึงข้างเรือใหญ่ กรณีนี้ ผู้ขายต้องจัดการส่งออกให้เรียบร้อย กล่าวคือทั้งเสียอากรขาออกและขอใบอนุญาตส่งออก ฯลฯ ซึ่งต่างกับ Incoterms 1990 ฉบับเดิมอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะตามฉบับที่แล้ว ผู้ซื้อต้องจัดการทำพิธีการส่งออกเอาเอง

5.4 FOB ( …. ระบุท่าต้นทาง)
ผู้ขายส่งสินค้าให้ถึงบนเรือ และความเสี่ยงจะเปลี่ยนข้างจากผู้ขายไปตกอยู่กับผู้ซื้อตั้งแต่วินาทีที่สินค้าถูกยกข้ามพ้นกราบเรือ (ship’s rail) ไปเหนือลำเรือแล้ว ภาระในการส่งออก (เช่น การขอใบอนุญาต การชำระค่าอากรขาออก ฯลฯ) เป็นของผู้ขายที่จะต้องจัดการให้เสร็จสิ้น Terms นี้ใช้สำหรับการส่งของทางเรือแบบดั้งเดิม (conventional) โดยการยกสินค้าขึ้นเรือ หรือที่เรียกกันว่า LO-LO (Lift on – Lift off)

5.5 CFR ( …. ระบุท่าปลายทาง)
(โปรดสังเกตว่าเงื่อนไขนี้ เดิมใช้กันว่า C&F)
เช่นเดียวกันกับ FOB ข้างบน หากแต่ว่าผู้ขายต้องชำระค่าระวางในการขนส่งทางเรือด้วย มีข้อที่น่าสังเกตคือ ถึงแม้ผู้ขายจะต้องรับภาระเรื่องค่าระวางถึงปลายทางก็ตาม แต่ความเสี่ยงของฝ่ายผู้ขายนี้จะอยู่แค่กราบเรือที่ต้นทาง เหมือนกับกรณีของ FOB เท่านั้นเอง ว่าอีกอย่างหนึ่ง Cost (ค่าใช้จ่าย) ของผู้ขายไปถึงท่าปลายทาง (เสียค่าระวาง) แต่ Risk (ความเสี่ยง) ของผู้ขายจะสิ้นสุดที่กราบเรือเท่านั้นเอง ถ้าเป็นการส่งสินค้าโดยมิได้มียกของข้ามกราบเรือ จะต้องใช้เงื่อนไข CPT ซึ่งจะกล่าวต่อไป

5.6 CIF ( …. ระบุท่าปลายทาง)
เช่นเดียวกับ CFR ทุกประการ เพียงแต่เพิ่มให้ผู้ขายต้องจัดการเอาประกันภัยให้กับสินค้าที่ขนส่ง ด้วยการชำระเบี้ยประกันจนถึงปลายทางด้วยเท่านั้น และต้องไม่ลืมว่าความเสี่ยงของผู้ขายจะมีถึงจุดเหนือกราบเรือ เช่นเดียวกับเงื่อนไข FOB หรือ CFR เท่านั้น เลยไปแล้วเป็นเรื่องของผู้ซื้อ

5.7 CPT ( …. ระบุท่าปลายทาง)
เป็น term ใหม่ ใช้มาตั้งแต่ Incoterms 1990 สำหรับการขนส่งทุกรูปแบบ รวมทั้ง multimodal transport ด้วย มีความหมายใกล้เคียงกันกับ CFR ซึ่งให้ใช้แต่เฉพาะการขนส่งทางเรือนั่นเอง แต่สำหรับเงื่อนไข CPT นี้ ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่ง (Carrier) ณ สถานที่รับของ ไม่ต้องส่งของขึ้นเรือ

5.8 CIP ( …. ระบุท่าปลายทาง)
เช่นเดียวกับ CPT ทุกประการ แต่เพิ่มภาระให้ผู้ขายต้องเอาประกันภัยด้วย ถ้าจะว่าไปแล้ว ความหมายของ CIP ก็ใกล้เคียงกับ CIF จะต่างกันก็ตรงที่ CIP ใช้ได้กับการขนส่งทุกรูปแบบ ตลอดจน multimodal transport แต่ CIF ใช้กับการขนส่งทางเรือเท่านั้น

5.9 DAF ( …. ระบุสถานที่)
สำหรับการขนส่งสินค้าโดยผู้ขายไปจนถึงพรมแดนของประเทศโดยผ่านด่านศุลกากรขาออกของประเทศผู้ขายไปแล้ว แต่ยังไม่ผ่านด่านศุลกากรขาเข้าของประเทศผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเป็นของผู้ขายไปถึงจุดที่ว่านั้น ณ พรมแดน ทั้งนี้ เว้นจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

5.10 DES ( …. ระบุท่าปลายทาง)
ผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง จนกระทั่งเรือไปถึงและเทียบท่าปลายทางความรับผิดชอบนี้จะจำกัดอยู่แค่นั้น โดยสินค้ายังอยู่บนเรือ สำหรับการขนของลงจากเรือและค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ตามมา เป็นเรื่องของผู้ซื้อแต่ลำพังเพียงผู้เดียว

5.11 DEQ ( …. ระบุท่าปลายทาง)
เหมือนกันกับ DES ข้างบน หากแต่ผู้ขายต้องขนส่งสินค้าลงที่หน้าท่าให้ด้วย ต่อจากนั้นจึงเป็นภาระของผู้ซื้อ ค่าอากรขาเข้าและภาระในการขอใบอนุญาตนำเข้า (ถ้าจำเป็นต้องมี) ผู้ซื้อต้องจัดการเอง เงื่อนไขนี้ เดิมใน Incoterms 1990 ผู้ขายหรือผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะจ่ายก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน (แต่ปกติแล้วผู้ขายต้องจ่าย) คราวนี้เปลี่ยนเป็นให้ผู้ซื้อจ่ายอย่างเดียว

5.12 DDU ( …. ระบุสถานที่ปลายทาง)
ผู้ขายจะต้องขนส่งสินค้าไปจนถึงสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนดในประเทศปลายทาง เช่นให้ส่งที่คลังสินค้าของผู้ซื้อไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ไหน ในประเทศปลายทางดังกล่าว แต่ถ้าตกลงกันว่าให้ส่งมอบสินค้าในบริเวณท่าเรือปลายทางก็ควรใช้เงื่อนไข DES หรือ DEQ แทน ในการนี้ผู้ขายจะจัดการขนส่งสินค้าไปจนถึงสถานที่ที่จะส่งมอบ แต่เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องจัดการขนสินค้าดังกล่าวลงจากยานพาหนะที่ไปส่งสินค้าเอง อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายผู้ซื้อต้องชำระค่าอากรขาเข้าตลอดจนภาษีอื่น ๆ ของประเทศที่นำสินค้าเข้าเองด้วย

5.13 DDP ( …. ระบุสถานที่ปลายทาง)
ผู้ขายต้องรับภาระสูงสุด (และราคาก็สูงสุดเหมือนกัน)เพราะฝ่ายผู้ซื้อไม่ต้องทำอะไรและไม่ต้องจ่ายค่าอากรขาเข้าด้วย เป็นหน้าที่ของผู้ขายที่จะต้องเหมาหมด การขนสินค้าลงจากยานพาหนะที่ไปส่งก็เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อเช่นเดียวกันกับภายใต้เงื่อนไข DDUและถ้าตกลงจะส่งมอบกันในบริเวณท่าเรือ ก็ให้ใช้เงื่อนไข DES หรือ DEQ แทนเหมือนกันกับกรณี DDU ที่กล่าวแล้ว ภายใต้เงื่อนไข DDP นี้ ราคาสินค้าต่อหน่วยจะแพงที่สุด เพราะผู้ขายต้องรับภาระทุกอย่าง

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้container มาตรฐานสากล

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ (containerization) มากขึ้นเป็นลำดับ

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ (containerization) มากขึ้นเป็นลำดับ

ตู้คอนเทนเนอร์ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ ตู้container มาตรฐานสากล container ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้container รับผลิต ตู้container ทั่วไทย โดย โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รองรับมาตรฐานสากล รับประกันคุณภาพ จีซีเอส กรุ๊ป

เมื่อพิจารณาจาก การขนส่งทางทะเล ที่มี สัดส่วนของสินค้า ที่ทำการขนส่งได้เข้าสู่ระบบ การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ (containerization)มากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นเมื่อมีการเกิดความบกพร่อง ในการขนส่งจนทำให้สินค้า ที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ เกิดความเสียหาย ก็จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้รับขนส่ง คือจาก ฝ่ายเจ้าของสินค้าที่เสียหาย ส่วนมากก็มาจากผู้รับประกันภัยสินค้า ซึ่งได้จ่ายค่าสินไหมให้กับเจ้าของสินค้าไปแล้ว ส่วนผู้ที่ถูกเรียกค่าเสียหายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่ปฏิบัติการเรือหรือเจ้าของเรือ ก็จะประกันความเสียหายในส่วนนี้ไว้กับ P & I Clubs เมื่อมองดูจากด้านบนของ เรื่องการประกันภัยทางทะเล ที่มีการประกันต่อ และการแบ่งซอยความเสี่ยงในระดับ ของการรับประกันต่อ ที่ซับซ้อน ในระบบ Treaty (proportion / annual) และ Facultative (case by case) ของทั้งกลุ่มที่รับประกันภัยสินค้า กับ กลุ่ม P&I Clubs ที่ป้องกันและชดใช้ให้เจ้าของเรือ นั้น ก็จะไปทำการประกันต่อ ในส่วนที่เหนือจากส่วนรับผิดชอบขั้นต่ำ ของ แต่ละระดับของผู้เอาประกัน ภัยทางทะเลเหล่านั้น ซึ่งในโลกนี้ ก็ มีกลุ่มการประกันภัยอยู่ไม่มากที่รับการเสี่ยงขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในตลาด ลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว และ เยอรมัน ดังนั้น หากไม่เป็นการ เสียหาย แบบ ผิด ปกติธรรมดา มากๆ คือในเรื่องสามัญธรรมดา การ เจรจา ต่อรองของการประกันทั้งสองกลุ่ม ก็ สามารถตกลงกันได้ นอกศาล ไม่จำเป็นต้องนำเรื่องมาถึงศาล หรือในประเทศที่นิยมการใช้ อนุญาโตตุลาการ ก็มักจะส่งเรื่องให้ อนุญาโตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการค้าทางทะเล(shippingmen) เป็นผู้ตัดสินให้ ซึ่งสามารถทำให้ ทั้งสองฝ่าย ทุ่นค่าใช้จ่ายและเวลา มากขึ้น

ที่จำต้องนำเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายมาเกริ่นไว้ปะหน้า ก็เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่า การประกันภัยในระดับสูงนั้น บางครั้งก็ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ ดังนั้น ความเสียหายขนาดใหญ่ๆ จึงสามารถเจรจา ต่อรองกันได้ และโดยที่ ใน ยุคหน้า ก็จะมีการขนส่งสินค้าด้วยระบบ คอนเทนเนอร์มากขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ น่าสนใจคือ เงื่อนไข ของการ ขนส่ง ด้วย คอนเทนเนอร์ ตามหัวข้อข้างบนว่า จะมีความหมายอย่างไร? และลักษณะ รูปแบบ ในการทำงาน ตาม เงื่อนไขนั้นๆ เป็นอย่างไร? เพื่อที่ว่า เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ก็ไม่ต้องมาเรียกร้องต่อกัน ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะ เคย ทราบ มาบ้างแล้ว ก็สามารถ เปรียบเทียบกับความเข้าใจเดิมที่ท่านได้เคย ให้ไว้กับคำเหล่านี้ หรือ ความลึกซึ้งของความหมาย รวมถึง กลไก ในการใช้เงื่อนไข ในด้านความถูกต้องยุติธรรม และนำไปสู่ ขั้นสุดท้ายคือ การตัดสินคดี ความต่างๆที่เกี่ยวกับ เงื่อนใข ที่กำหนด และธรรมชาติ ของการใช้ เงื่อนใข ความตั้งใจ ใน การขนส่งแบบนี้ ก่อนอื่น ต้องการให้ท่านทราบ ความหมาบของ คำเหล่านั้นว่า หมายถึงอะไร?

 • FCL – full container load : หรือ หมายถึง การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จน เต็มที่ full carload : ก็ คือ การบรรทุกสินค้าเต็ม คันรถ(รถไฟ)
 • LCL – less container load : หรือ บรรทุกสินค้าใส่ตู้ไม่เต็ม loose container load : หรือ ก็ คือ การบรรทุก แบบ หลวมๆ(ยังบรรทุก ได้อีก) less than carload : ก็คือ บรรทุกไม่เต็มคันรถ(รถไฟ) loose carload : บรรทุก หลวมๆ (บรรทุกได้อีก)
 • CY – container yard : หมายถึง ลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์
 • CFS – container freight station : หมายถึง สถานที่จัดสินค้าใส่ หรือ เอาสินค้า ออกจากตู้คอนเทนเนอร์

ทีนี้ เราลอง นำเอา FCL มาเปรียบเทียบ กับ LCL
คำว่า carload หมายถึง รถไฟ (ที่ใช้บรรทุกตู้) ส่วน FCL และ LCL มีความแตกต่างกันไป ในทางปฏิบัติ ตามแต่ว่าผู้ซื้อสินค้า ตั้งใจว่าจะใช้ “ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์” หรือ “ ไม่หมดทั้งตู้คอนเทนเนอร์”

แต่ ความหมายของ FCL จะหมายถึง การที่จะบรรทุกให้ได้ น้ำหนัก เต็มที่(ที่ ยอมให้) หรือ เต็มที่ด้วย ปริมาตร(ที่ยอมให้) ในทางปฏิบัติ FCL ในเงื่อนไขของค่าระวางไม่ใช่ว่าจะยอมให้บรรทุกเต็มที่ตาม ความสามารถของตู้ คอนเทนเนอร์ที่จะรับได้ หรือ ปริมาตรเต็มที่ของตู้คอนเทนเนอร์จะบรรจุเข้าไปได้ หาได้ไม่ ยกตัวอย่าง อัตราค่าระวางของตู้คอนเทนเนอร์ ที่ ผู้ส่งออก จองให้แก่ผู้ซื้อสินค้าของตน ขนาด 20 ฟุต เงื่อนไข FCL ในราคาเฉลี่ย ตู้ละ 1,500 เหรียญสหรัฐฯ ถ้า ในการขนส่ง ครั้งนี้ ต้องการ บรรจุ สินค้า เพียง 500 ลูกบาศก์ฟุต และน้ำหนักเพียง 5,000 กิโลกรัมเท่านั้น และ เงื่อนไข FCL ผู้ส่งออกก็จ่ายเพียง 1,500 เหรียญสหรัฐฯได้

แต่ถ้า ผู้ส่งสินค้ารายหนึ่ง ตั้งใจจะ บรรจุตู้ให้เต็มพื้นที่และน้ำหนักสูงสุดด้วย เพื่อให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อ สองรายหรือมากกว่านั้น เพื่อไปยัง ท่าเรือปลายทางแห่งเดียวกัน โดยเงื่อนไข LCL ซึ่งเรือที่รับขนส่งจะคิดค่าระวางตู้เป็นแบบ LCL ด้วย ในการจัดการตามเงื่อนไข LCL ผู้ส่งออกหรือเจ้าของสินค้า ต้องนำสินค้าไปยังสถานี จัดรวมสินค้าเพื่อเข้าตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือที่จะรับขนส่งไป ซึ่ง ก็เกิดความไม่แน่ใจ และไม่มีหลักประกันใดๆ ว่า สินค้าของลูกค้าทั้งสองรายหรือที่มากกว่านั้นจะถูกจัดเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ตู้เดียวกันหรือไม่?

ในบางกรณีสายการเดินเรืออาจจะยอมให้ผู้ส่งออกนำตู้ไปบรรทุกสินค้าที่คลังของผู้ส่งออกด้วยเงื่อนไขแบบ LCL และแล้วสายการเดินเรือนั้นก็จะใช้ตู้ที่ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นั้นบรรทุกสินค้าของลูกค้าส่งออกของบริษัทเรือ รายอื่น เพื่อให้ตู้คอนเนอร์เต็ม ที่ สถานีจัดรวมสินค้า ปัญหาที่ 1 : เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตู้ คอนเทนเนอร์ ถ้า ผู้นำเข้า ต้องการยืนกรานที่จะสั่งสินค้าเข้า ที่มีจำนวน 1,500 กล่อง โดยไม่ใช้ ผู้รับจัดส่งสินค้า ( freight forwarder) และไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งจะต้องบรรทุกไป เป็น 1 ตู้คอนเทนเอร์ ขนาด 40 ฟุต FCL รวมกับ 135 กล่องที่ต้องส่งไปแบบ LCL ตู้ การขนส่งแบบรวมเงื่อนใข FCL และ LCL นี้ ไม่เป็นสิ่งที่ดี เพราะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าอาจจะไปมีปัญหาทั้งสองประเทศ แต่ หาก ทั้ง 1,500 กล่องส่งทาง LCL ค่าระวางก็สูงขึ้นมาก และยังจะเสี่ยงกับการเสียหายและสูญหายด้วย

CY เปรียบเทียบ กับ CFS :
ทั้ง CY และ CFS เป็น การนำเอา วิธีปฏิบัติ และ ตำบลที่ ที่รับตู้ หรือ ส่งตู้ให้ มาพูดกัน หาก เป็น ระบบ CY จะ ส่ง ( หรือรับ) ตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ส่งออก หรือ ที่สถานีของผู้รับจัดส่งสินค้า ที่จัดไว้เพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์ ส่วน CFS เป็นการ ส่งสินค้า (หรือรับสินค้า) ที่ไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ จาก สถานี ที่จัดเป็นที่จัดเก็บ หรือ จัดส่ง สินค้าคอนเทนเนอร์ ของสายการเดินเรือ

สถานี ที่จัดเป็น ที่จัดเก็บหรือจัดส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (CFS) นี้ ปฏิบัติการโดย สายการเดินเรือ เพื่อ รับสินค้า, ส่งต่อสินค้าไปยัง.. , เข้า ห่อ หรือ แกะ ห่อ , และโดยทั่วไป ที่นั้น ควรจะเป็น ศูนย์กลางของการตรวจเก็บภาษีศุลกากร ด้วย

การบริการแบบ CFS อาจจะจำต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมดังนี้

 • ชนิด และจำนวนของสินค้าที่สั่งซื้อ ไม่มีหลักประกันใดว่าจะใช้ บรรทุกได้ทั้งตู้
 • ตำบลที่ส่งหรือ รับ สินค้า ของฝ่ายผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อ ไม่สามารถ นำเอาตู้ คอนเทนเนอร์ เข้าไปได้ อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพถนนหนทางไม่ดีพอ( เช่น ถนนแคบมาก) และ ตำบลที่ ( เช่น เป็นตำบลที่ห่างไกล และไม่ สามารถใช้การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้)
 • น้ำหนักบรรทุกของ รถ เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อ ไม่มี อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการใช้สำหรับ การ บรรจุใส่ตู้ หรือ เอาสินค้า ออกจากตู้

วิธีการทำงาน ของ บริการแบบ CY และ CFS
บริการคอนเทนเนอร์แบบ CY/CY :
CY/CY ( อ่านว่า “ CY to CY” ) บริการคอนเทนเนอร์ แบบ ประตู ถึงประตู หรือ แบบจากบ้าน ถึง บ้าน โดยทั่วไป หมายถึง ทางสายการเดินเรือ รับสินค้าที่บรรจุเต็มตู้ โดยผู้ส่งออก หรือ ผู้รับจัดการขนส่ง (freight forwarder) แล้วสายการเดินเรือ นำ ตู้คอนเทนเนอร์นั้น ไปส่งยัง ที่อยู่ของผู้ซื้อ

ในการใช้เงื่อนใข ประตู ถึงประตู ที่อาจจะใช้บ่อยๆในระบบการจัดส่งสินค้า ที่รวมสินค้า แบบ LCL ไปด้วย ซึ่งหากเป็นแบบนี้ ก็อยู่ในรูปแบบที่จะบริการให้จาก ผู้จัดการขนส่ง(f/f)แต่ละรายที่สามารถจัดบริการ ซึ่ง การให้บริการ ด้วยการ ไปรับสินค้ายัง ที่อยู่ของผู้ส่งออก และ นำไปส่ง ณ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ


บริการคอนเทนเนอร์ แบบ CY/CFS :
CY/CFS ( อ่านว่า “ CY to CFS ) บริการคอนเทนเนอร์ แบบ ประตู ถึง ท่าเรือที่ให้บริการคอนเทนเนอร์ – โดยทั่วไปหมายถึง ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเต็ม ที่ สายการเดินเรือรับไว้ ได้มีการบรรจุตู้กัน ณ ที่อยู่ของผู้ขาย หรือ ที่สถานที่ของ ผู้รับจัดส่งสินค้า และตู้นั้นจะต้อง ว่างเปล่าเมื่อถึงสถานีจัดส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือที่ท่าเรือปลายทาง ผู้ซื้อจะมารับสินค้าไปเอง ในลักษณะของสินค้าที่ไม่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จากสถานีจัดส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ไปยัง ณ ที่อยู่ของผู้ ซื้อ


บริการคอนเทนเนอร์ แบบ CFS/CY :
CFS/CY (อ่านว่า CFS to CY ) บริการคอนเทนเนอร์แบบ ท่าเรือ – ประตู – หรือที่หมายความว่า เป็นการส่งสินค้ามาขึ้นตู้ที่ สถานีจัดส่งสินค้าทางคอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ ต้นทาง โดยการบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ และ นำไปส่ง ในลักษณะสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ณ ที่อยู่ของผู้ซื้อ

CFS/CFS ( อ่านว่า “ CFS to CFS “ ) บริการคอนเทนเนอร์ แบบ บริการคอนเทนเนอร์ที่ ท่าเรือ – ท่าเรือที่มีบริการคอนเทนเนอร์ หรือ ที่ท่าเทียบเรือ ไปยัง ท่าเทียบเรือที่มีบริการคอนเทนเนอร์ —- ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปว่า เป็นการขนส่งสินค้ามาขึ้นตู้ที่สถานีจัดส่วสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์ที่ ท่าเรือ ต้นทาง แล้วมีการบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ และ นำส่งไป ณ ที่ที่ทำให้เป็นตู้เปล่าที่สถานีขนถ่ายสินค้าที่มาในตู้คอนเทนเนอร์ที่ ท่าเรือปลายทาง ผู้ซื้อจะเป็นผู้จัดการนำสินค้าจาก สถานีรับจัดส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ไปยังที่อยู่ ของผู้ซื้อแต่ละรายเอง

 

คอนเทนเนอร์ รวมไอเดียสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์

คอนเทนเนอร์ รวมไอเดียสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์

คอนเทนเนอร์ รวมไอเดียสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์container เรารับผลิต ตู้container ทั่วไทย โดย โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รองรับมาตรฐานสากล รับประกันคุณภาพ จีซีเอส กรุ๊ป

มีหลายคนสนใจเรื่องการออกแบบบ้านหรือออฟฟิศที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ สืบเนื่องจากบทความที่เราได้เขียนเรื่องหลักการและสิ่งที่ควรคำนึงถึงหากคิดจากสร้างบ้านแบบนี้เอาไว้ใน เรื่องควรรู้ หากคิดจะสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ ? วันนี้เราเลยรวบรวมไอเดียในการสร้างบ้านแบบนี้มาให้ชมกัน เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจได้ไม่มากก็น้อย

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

บางหลังถอดผนังเดิมออกหมดเหลือเพียงโครงเสาคานไว้

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

เมื่อทำการจัดสวนประกอบ ก็กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ได้ไม่ยาก

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

สำหรับบ้านหรืออาคารที่มีหนาดใหญ่ อาจใช้การซ้อนกัน และใช้โครงสร้างเหล็กเสริมเข้าไปเพื่อความแข็งแรงและใช้งานได้จริง

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

บางคนก็อาจจะกลัวร้อน อาจทำระแนงไม้รอบตัวอาคารก็ช่วยได้นะ

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

การใช้ตู้เหล่านี้สามารถทำเป็นการตกแต่งภายในได้ เช่นทำเป็นห้องเล็กๆซ้อนเข้าไปในห้องใหญ่ แต่ควรคำนึงถึงน้ำหนักที่จะเกิดขึ้นด้วย

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

เมื่อนำมาประกบกัน ทะลวงผนังออก ก็จะได้พื้นที่ที่กว้างเหมือนบ้านปกติเลย

container,คอนเทนเนอร์,คอนเทนเนอร์ถูก,คอนเทนเนอร์ราคาถูก,ตู้ container,ตู้ คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ตู้คอนเทนเนอร์ถูก,ตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก,ผลิต ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานคอนเทนเนอร์,โรงงานตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,คอนเทนเนอร์ถูก,คอนเทนเนอร์ราคาถูก,ตู้ container,ตู้ คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ตู้คอนเทนเนอร์ถูก,ตู้คอนเทนเนอร์ราคาถูก,ผลิต ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานคอนเทนเนอร์,โรงงานตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

ส่วนการซ้อนกันนั้นอาจจะต้องให้วศวกรช่วยคำนวณว่าสามารถซ้อนขึ้นไปได้มากกี่ชั้น ส่วนใหญ่นั้นไม่ควรเกิน 3 – 4 ชั้น

จริงๆแล้วเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ เพียงแต่เราเห็นว่ามันเป็นการ reuse วัสดุที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่ง ขยะมากขึ้นทุกวัน อะไรที่เป็นของเก่าแต่ยังใช้ได้อยู่ เราก็ส่งเสริมทุกวิถีทาง

thank data : dsignsomething.com

ตู้คอนเทนเนอร์บ้าน เรื่องควรรู้ หากคิดจะสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ ?

ตู้คอนเทนเนอร์บ้าน เรื่องควรรู้ หากคิดจะสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ ?

ตู้เหล็กที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จะมีวิธีการดัดแปลงอย่างไรเพื่อนำมาใช้สร้างบ้าน ? ยังคงได้รับความสนใจเหมือนเคย กับเรื่องการสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ เราก็เลยอยากจะไปค้นหาเกร็ดความรู้เพิ่มเติมมาฝากกันอีกครั้ง เผื่อใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรืออาคารจากตู้เหล่านี้  แล้วจะมีข้อควรรู้อะไรน่าสนใจอีกบ้างล่ะ… มาติดตามกันได้ที่นี่เลยครับ

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

 

ตู้คอนเทนเนอร์มีความสูงหลายขนาด

โดยทั่วไปจะเห็นกันที่ความสูงตู้ 2.60 เมตร พอนำมาทำเป็นอาคารหรือห้อง ฝ้าที่ได้จึงไม่สูงนักอาจทำให้รู้สึกอึดอัด แต่ตู้เหล็กนี้ ยังมีความสูง 2.90 เมตร ซึ่งหากไม่ใช่คนที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนก็คงไม่ทราบ เมื่อขนาดตู้สูงขึ้นก็จะทำให้ฝ้าสูงขึ้น จะรู้สึกโปร่งสบายมากขึ้นตามไปด้วย ได้พื้นที่ห้องที่ดูกว้างขวางเหมือนบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบเสาคานทั่วไป

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

ต้องเสริมเสาและคานเหล็ก ในจุดที่จะตัดแต่งตู้คอนเทนเนอร์

ตู้ขนส่งสินค้าจะมีตำแหน่งโครงสร้างรับน้ำหนักหลักอยู่ที่ทั้ง 4 มุมของตัวตู้ หากจะตัดตู้ให้หดสั้นลง จะต้องเสริมเสาในบริเวณจุดตัดนั้นด้วย เพื่อรักษาความแข็งแรงของตู้เอาไว้ และถ้าหากต้องการเจาะผนังเหล็กเพื่อติดตั้งประตู หน้าต่าง ก็ต้องเสริมเสาและคานเหล็กที่กรอบประตู หน้าต่าง คล้ายโครงสร้างเสาเอ็น คานเอ็นในงานคอนกรีตนั่นเอง

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

 

ตู้คอนเทนเนอร์สามารถซ้อนชั้นกันได้มากกว่า 5 ชั้น

ปกติแล้วตู้คอนเทนเนอร์จะถูกวางซ้อนกันเป็นจำนวนมากอยู่บนท่าเรือขนส่งสินค้าอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความแข็งแรง เพราะถ้าเราวางซ้อนตู้คอนเทนเนอร์ทับกันแนบสนิท มุมต่อมุมแบบไม่มีส่วนพาดยื่นออกมา น้ำหนักของตัวตู้ชั้นบนจะถ่ายเทลงจุดรับน้ำหนักทั้ง 4 มุมของตู้ที่อยู่ด้านล่างลงไปเรื่อยๆ น้ำหนักของตู้เองจะเป็นตัวที่ทำให้แข็งแรง และลอยต่อของตู้จะมีตัวล็อคที่จะช่วยให้ตัวตู้ไม่เลื่อนหล่นลงได้โดยง่าย

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

แต่หากต้องการจะวางซ้อนกันแบบมีส่วนยื่นพาด หรือออกแบบอาคารที่มีคนใช้งานจำนวนมาก ก็จะเป็นต้องมีโครงสร้างอื่นมาช่วยรับน้ำหนัก สร้างระบบเชื่อมต่อที่แข็งแรงมากขึ้นเพื่อการขออนุญาตทำแบบก่อสร้างและความปลอดภัยเวลาใช้งาน

 

การติดฉนวนกันความร้อนคือเรื่องจำเป็น

การนำตู้เหล็กเหล่านี้มาทำเป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องการป้องกันความร้อนนะครับ เพราะแน่นอนว่าหากไม่ติดฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติม แผ่นเหล็กลูกฟูกของตู้จะเป็นสื่อนำความร้อนชั้นดี ทำให้เราอยากเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา เสียพลังงานและค่าใช้จ่าย จึงควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ผนัง ได้ทั้งแบบแผ่น (โพลียูรีเทนโฟม) และแบบพ่นจากด้านใน หรือจะติดฉนวนตรงผิวนอกที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง และการวางตู้ให้ทิ้งระยะห่างออกจากกัน  ใช้ช่องว่างของมวลอากาศเป็นฉนวนกันความร้อนที่ผิวนอกได้อีกชั้นหนึ่ง

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

ข้อดีของตู้คอนเทนเนอร์ คือ มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง

ตู้คอนเทนเนอร์มีน้ำหนัก Dead Load ไม่มากเมื่อนำมาทำการก่อสร้าง แต่สามารถรับ Live Load ได้ดี เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้วตู้คอนเทนเนอร์จะมีน้ำหนักประมาณ  4 ตัน สามารถโหลดน้ำหนักในตู้ได้สูงสุดเกือบ 21 ตัน

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

Dtip : Dead Load น้ำหนักบรรทุกคงที่ คือ น้ำหนักบรรทุกที่กระทำอยู่กับที่ หรือก็คือน้ำหนักชิ้นส่วนของโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น เสา คาน แผ่นพื้น ส่วน Live Load น้ำหนักบรรทุกจร คือ น้ำหนักบรรทุกของที่มีการเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา เช่น ผู้คน เฟอร์นิเจอร์ในอาคาร

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

การเช็คสภาพตู้ด้วยแสงแดด

เทคนิคการตรวจเช็คสภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษ ก็คือ การหารูรั่วของตู้ด้วยแสงแดด สำหรับคนที่สนใจอยากซื้อตู้สินค้าเก่ามาใช้งาน ให้เข้าไปตรวจเช็คสภาพในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจัด ปิดประตูเข้าออกให้สนิท แล้วสังเกตหาจุดรูรั่วแสงว่าปรากฏขึ้นมาหรือไม่  เป็นวิธีการสังเกตหาตำหนิของตู้ได้โดยง่ายแต่อาจจะต้องอดทนต่อความร้อนภายในตู้เสียหน่อยนะครับ

การออกแบบก่อสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อบังคับกฏหมายการก่อสร้างควบคู่กัน อย่าลืมนำความต้องการของคุณไปปรึกษากับสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้บ้านพักที่สวยงามและปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคนนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูล และ ภาพประกอบจาก pinterest , dsignsomething.com

container vocab คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่ง คอนเทนเนอร์ container ตู้คอนเทนเนอร์

container vocab คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่ง คอนเทนเนอร์ container ตู้คอนเทนเนอร์

  ข้อความ
ความหมาย
(1)     AGENT IATA CODE
รหัสตัวแทน IATA
(2)     AIR WAYBILL
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(3)     AIRPORT OF DEPARTURE
สนามบินต้นทาง
(4)     AIRPORT OF DESTINATION
สนามบินปลายทาง
(5)     ARRIVAL NOTICE
ใบแจ้งว่าเรือได้มาถึง
(6)     B.A.F.(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(7)     BERTH
หมายถึงท่าเทียบเรือ
(8)     BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
(9)     BREAK-BULK CARRIER
เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือสินค้าที่เป็นชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์
(10) BULK CARGO
สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน
(11) BULK CARRIER
เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าประเภทเทกองและสินค้าที่เป็นของเหลว
(12) C.A.F.(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(13) CARRIER
สายการบินที่ทำการขนส่งสินค้า
(14) CARRIER’S AGENT
ตัวแทนผู้รับขนส่งผู้ออกใบตราส่ง
(15) CFS (CONTAINER FREIGHT STATION)
สถานี บรรจุ / ส่งมอบ สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้(CFS Charge) จากผู้ส่งออก ที่ปลายทางตัวแทนเรือจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะเรียกเก็บค่าเปิดตู้(CFS Charge) จากผู้นำเข้า
(16) CFS/CFS
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CFS หรือการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ผู้นำเข้าบรรทุกสินค้าไปกับรถบรรทุก
(17) CFS/CY
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์ไปขนถ่ายสินค้ายังสถานประกอบการของผู้นำเข้าเอง
(18) CHARGEABLE WEIGHT
น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง
(19) CHARTERER
เรือจรเช่าเหมาลำที่ไม่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัว
(20) CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD
เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คำว่า Clean มีความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย
(21) COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่นขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง
(22) CONFERENCE
หมายถึงชมรมเดินเรือ เช่นชมรมเดินเรืออเมริกาเหนือ
(23) CONSIGNEE
ผู้รับตราส่งสินค้า Æ       กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C Æ       กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง
(24) CONSOLIDATION
การรวบรวมสินค้า หรือการรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
(25) CONTAINER AND SEAL NO.
หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า
(26) CONTAINER CARRIER
เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตู้สินค้า
(27) CONVENTIONAL VESSEL
เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง
(28) CY (CONTAINER YARD)
สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อนำไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า Shipper loaded and counted แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่ปลายทางตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้นำเข้า
(29) CY/CY
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CY ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY
(30) DECLARED VALUE FOR CARRIER
ราคาสินค้าที่สำแดงต่อสายการบินใน AWB
(31) DECLARED VALUE FOR CUSTOMS
ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB
(32) DELIVERY ORDER
ใบสั่งปล่อยสินค้า
(33) DEMURRAGE CHARGE
ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด
(34) DESCRIPTION OF GOODS
รายการสินค้า
(35) DESPATCH MONEY
เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ใช้เรือเมื่อทำงานได้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจรเช่าเหมา
(36) DETENTION
ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด
(37) DIVERSION
การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของสินค้าในระหว่างหรือก่อนการขนส่ง
(38) DOC. FEE
ค่าเอกสาร
(39) DOOR TO DOOR
การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้นำเข้า
(40) E.T.A. (ESTIMATE TIME OF ARRIVAL)
ประมาณการของวันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง
(41) E.T.D. (ESTIMATE TIME OF DEPARTURE)
ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง
(42) EXECUTED ON
วันที่ออกใบตราส่งใน AWB
(43) FCL (FULL CONTAINER LOAD)
คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS และ CY
(44) FEU (FORTY FOOT EQUIPVALENT UNIT)
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
(45) FLIGHT/DATE
เที่ยวบินและวันที่เครื่องออก
(46) FREIGHT COLLECT /PAYABLE AT DESTINATION
ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง
(47) FREIGHT FORWARDER
ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า
(48) FREIGHT PREPAID/FREIGHT PAID
ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
(49) GENERAL AVERAGE (G.A.)
ความรับผิดชอบในการผจญภัยร่วมกันของสินค้าที่อยู่ในเรือลำเดียวกันซึ่งขนส่งมาด้วยกัน ในกรณีที่ต้องสละสินค้าบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือและสินค้าส่วนที่เหลืออยู่บนเรือ
(50) GROSS WEIGHT
น้ำหนักรวมของสินค้า
(51) HAZARDOUS GOODS
สินค้าอันตราย
(52) HOUSE AIR WAYBILL
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดย Air Freight Forwarder
(53) I.C.D. (INLAND CONTAINER DEPOT)
คือสถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)
(54) IATA CARGO AGENT
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(55) INLAND TRANSIT
การขนส่งภายในประเทศ  จะเป็นการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้
(56) LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)
คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS เท่านั้น
(57) LINER
เรือที่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัวส่วนใหญ่ได้แก่เรือคอนเทนเนอร์
(58) MANIFEST
บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ
(59) MARK & NO.
เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อของสินค้า
(60) MASTER
หมายถึงกัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
(61) MASTER AIR WAYBILL
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดยสายการบิน
(62) MATE’S RECEIPT
ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรือเดินสมุทร เป็นหลักฐานที่จะนำไปให้บริษัทตัวแทนเรือออกใบตราส่งสินค้า
(63) MEASUREMENT/ GROSS WEIGHT
ขนาดของหีบห่อและน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สำแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น
(64) MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT
ใบรับสินค้าขนส่งหลายทอดหรือหลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทนใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่สินค้าที่รับขนส่งนั้นมีการขนส่งหลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้นทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทรแล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทางอีกทอดหนึ่งจากนั้นจึงนำขึ้นรถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง เป็นต้น
(65) N.V.O.C.C. (NON-VESSEL OPERATION COMMON CARRIER)
คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือหรือไม่มีเรือเป็นของตนเอง
(66) NOTIFY PARTY
ผู้รับสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก Consignee
(67) NUMBER OF ORIGINAL
จำนวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ
(68) O.C.P.(OVERLAND COMMON POINT)
สถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
(69) PLACE AND DATE OF ISSUED
สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่งสินค้า
(70) PLACE OF DELIVERY
สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / สถานที่ทำการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้
(71) PLACE OF LOADING
สถานที่ต้นทางที่ส่งออก
(72) PLACE OF RECEIPT
สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง
(73) PORT OF DISCHARGE
เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ
(74) PORT OF LOADING
เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
(75) PRE-CARRIER
ชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง
(76) QUANTITY AND KIND OF PACKAGES
จำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ
(77) RATE CLASS
อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
(78) REQUESTED ROUTING
เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ
(79) RO-RO CARRIER
เรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน เช่นเรือบรรทุกรถยนต์
(80) SERENDER BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
(81) SHIPPED ON BOARD
เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(82) SHIPPER
ผู้ส่งสินค้า
(83) SHIPPING AGENT / SHIP AGENT
ตัวแทนเรือ
(84) SHIPPING PARTICULAR/ SHIPPING ORDER/ SHIPPING INSTRUCTION
ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปจัดทำใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
(85) SHUOLD BE
การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ
(86) T.H.C.(TERMINAL HANDLING CHARGE)
ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือค่ายกตู้สินค้า
(87) TALLY SHEET
เอกสารบันทึกการรับสินค้าของตัวแทนเรือ
(88) TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT)
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
(89) THROUGH BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งด้วยเรือตลอดเส้นทาง
(90) UN CLASSIFICATION NUMBER
หมายเลขรหัสของสินค้าอันตราย ที่เป็นหมายเลขและมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล
(91) V.O.C.C. (VESSEL OPERATING COMMON CARRIER)
เรือเดินสมุทรที่ผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของเรือด้วย
(92) VESSEL / STEAMER/ CARRIER
ชื่อเรือใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
(93) VOY.NO. / VOYAGE NO.
เที่ยวเรือ
” บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด โรงงานผลิตอะไหล่ ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบรถทุกชนิด ออกแบบ ดัดแปลงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า พร้อมด้วยทีมงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงในด้านงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ”

” ทั้งนี้ทางบริษัททราบ และตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของสินค้า การส่งมอบตรงเวลา และการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยมุ่งที่จะปรับปรุง พัฒนาสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น”

ตู้คอนเทนเนอร์ จำเป็นต่อการการขนย้ายทางทะเล

ตู้คอนเทนเนอร์ จำเป็นต่อการการขนย้ายทางทะเล ที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากความน่าจะเป็นของสภาพและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อดี ของการขนส่งระบบนี้คือจะทำให้การยกของหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า

ตู้คอนเทนเนอร์ จากเรือสู่ฝั่งและการเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงานซึ่งในบางประเทศมีค่าจ้างแรงงานสูงมาก จึงเป็นการลดต้นทุกในการขนส่งด้วย
 ตู้คอนเทนเนอร์อาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้
1. ตู้ของซื้อของขายทั่วไป ขนาดมาตรฐานโดยตู้คอนเทนเนอร์จะมีขนาดความกว้าง 8 ฟุต และสูง 8 ฟุต 6 นิ้วส่วนความยาว อาจจะเป็น 19 ฟุต 10.5 นิ้ว หรือ 29 ฟุต 11.25 นิ้ว หรือ 40 ฟุต ก็ได้
2.ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า reefer มีประเภทเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ได้นอกจากนั้น ยังอาจเป็นตู้ที่มีระบบกันความร้อนโดยมีฉนวนหุ้มหรือเป็นระบบระบายอากาศก็ได้
3.ตู้คอนเทนเนอร์พิเศษซึ่งออกแบบให้ใช้ประโยชน์ตามชนิดสินค้าที่มีลักษณะแปลกเช่นเป็นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุของเหลว เปิดหลังคา เปิดค้าง เป็นโครงสำหรับบรรทุกข์รถยนต์ เป็นต้น
สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ อาจมีเจ้าของเพียงคนเดียว หรือ หลายคนก็ได้ถ้าเจ้าของสินค้ามีเพียงคนเดียวเราเรียกว่า Full Container Load ( FCL ) ส่วนตู้ที่มีเจ้าของสินค้าหลายคน
เรียกว่า Less – Than Container Load ( LCL ) สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งขึ้นลงเรือ อาจจะมีจุดพักก่อนหรือหลังขนส่ง/ลงเรือ เรียกว่าลานตู้คอนเทนเนอร์ Container Yard ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มี
เจ้าของหลายคน ก็อาจมีสถานที่ที่ใช้สำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ ซึ่งเรียกว่า Container Freight Station ( CFS ) ในปัจจุบันการบรรจุสินค้าหรือแยกสินค้ามักนำมาทำบริเวณ
นอกเขตท่าเรือโดยได้รับอนุญาติจากกรมศุลกากรเรียกว่า Inland Container Depot ( ICD ) สำนักงาน ICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและออกเรียกว่าโรงพักสินค้าเพื่อตรวจสอบปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก
ที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ ( รพท. ) และสถานี ICD ที่มีพิธีศุลกากร เฉพาะผลิตภัณฑ์ขาออกเรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) ธุรกิจการค้า
เดินเรือขนส่งตู้สินค้า
เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศเพื่มขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจขนส่งทางเรือรวมถึงการเปลี่ยนระบอบการขนผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ( Conventional Vessel ) มาใช้ระบบ
คอนเทนเนอร์ ( Containerisational ) สินค้าที่ขนส่งโดยใช้ระบบคอนเทนเนอร์มีหลายชนิดเป็นทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บางประเภทซึ่งเดิมไม่ได้ขนด้วย
ระบบคอนเทนเนอร์ แต่ไม่ได้เปลี่ยนมาใช้การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุ 1 ถุง ซึ่งปัจจุบัน 1 ใน 3 ของปริมาณ ข้าวที่ส่งออกของประเทศไทยขนส่งโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์
 ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์สินค้า อาจแบ่งได้เป็น
1) Dry Cargoes เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะ ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วจะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือ ขยับ
ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing
2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้คอนเทนเนอร์สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับสภาพอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งทำตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส
โดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตัวตู้คอนเทนเนอร์หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้า เสียบจากนอกตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
3) Garment Container เป็นตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในการบรรทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อผ้า โดยมีราวสำหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับหรือบรรจุใน Packing
ซึ่งจะมีผลทำให้เครื่องนุ่งห่มมีการยับหรือไม่สวยงาม
4) Open Top เป็นตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้คอนเทนเนอร์แทน
5) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์คล้ายกับ Container ที่มีแต่พื้น Platform สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์
ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น Conventional Ship แต่หากเมื่อขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container
 ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดา 
1) ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต สูง 8.6 ฟุต โดยมีน้ำหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ำหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน
2)ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute)โดยสามารถบรรจุ สินค้าได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ำหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็นน้ำหนักสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Dry Cargoes
ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
เหมาะกับการที่จะใช้เก็บสินค้าที่ต้อง รักษา อุณหภูมิเอาไว้ เพื่อที่จะไม่ให้สินค้าเน่าหรือ เสีย เหมาะแก่การขนสินค้าจำพวก อุปโภค-บริโภค โดยขนาดของตู้คอนเทนเนอร์เย็นก็จะมี ทั้ง ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต
ตู้คอนเทนเนอร์ หน่วยงาน
ในปัจจุบัน กลุ่มคนบางกลุ่มนิยมนำเอาตู้คอนเทนเนอร์ มาดัดแปลงเพื่อที่จะใช้เป็น ที่อยู่อาศัย  หรือ จัดทำการทำงานเล็กๆ เพราะสะดวกต่อการดัดแปลงโครงสร้างภายในของตู้คอนเทนเนอร์ในสะดวกสบาย และตรงตามความต้องการของผู้ที่เป็นเจ้าของ
โดยส่วนใหญ่จะนิยม นำมาใช้เป็น สำนักงานหรือออฟฟิต ตามไซท์งานก่อสร้าง เพราะ สะดวกในการขนส่ง
และเคลื่อนย้าย  และสามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดี

ตู้Container ตู้คอนเทนเนอร์ ความรู้เกี่ยวกับ คอนเทนเนอร์

ตู้Container ตู้คอนเทนเนอร์ ความรู้เกี่ยวกับ คอนเทนเนอร์

ตู้Container รับผลิต ตู้container ทั่วไทย โดย โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รองรับมาตรฐานสากล รับประกันคุณภาพ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ มาตรฐานสากล

ประเภทตู้คอนเทนเนอร์

 • ขนาดมาตรฐาน กว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต 6 นิ้ว
 • ยาว 20 ฟุต (ตู้สั้น) และ 40 ฟุต ตู้ยาว มีจนาด ยาว 45 ฟุต ด้วย(เฉพาะบางสายเรือ)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ(REEFER)
 • เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ มีฉนวนหุ้ม หรือมีระบบกันความร้อน
 • ตู้พิเศษ
 • ออกแบบให้ใช้กับสินค้าที่มีลักษณะ แปลกไปจากปรกติ เช่น บรรจุก๊าซ ของเหลว เปิด หลังคา หรือ เปิดข้าง เป็นต้น
 • CONTAINER SERVIC

หน่วยนับของตู้คอนเทนเนอร์

 • เทียบเป็ยขนาด ตู้ 20 ฟุตเสมอ
 • หน่วยเป็น TEU (Twenty-Equivalent Unit)
 • ตู้ 20 ฟุต = 1 TEU
 • ตู้ 40 ฟุต = 2 TEU
 • ตู้ 45 ฟุต = 2.5 TEU

 การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์..

        การขนส่งทางทะเลจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญที่สุด และใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้ คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่งจะต้อง มีการนำมาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วย ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้ จะต้องมีการออกแบบ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้ที่ศึกษาในด้าน Logistics จะต้องให้ความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

        คุณลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box)

 ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐานอาจทำด้วยเหล็ก หรืออลูมิเนียม โดยมีโครงสร้างภายนอกที่แข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน (โปรดดูจากภาพด้านล่างตรงมุมด้านบนของ Container) โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ (Container Number) น้ำหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีที่ ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล(Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขกำกับ สำหรับใช้ในการบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล้กทรอนิคส์ (Electronic Tracking) หาตำแหน่งของการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ภายในตู้จะมีพื้นที่สำหรับใช้ในการวางและบรรจุสินค้า

        ประเภทของตู้สินค้า อาจแบ่งได้เป็น

        1) Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือาชนะ ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้วจะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือ ขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing

        2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทำตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้า เสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า

        3) Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า โดยมีราวสำหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับหรือบรรจุใน Packing ซึ่งจะมีผลทำให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม

        4) Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้แทน

        5) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะเป็นตู้คล้ายกับ Container ที่มีแต่พื้น Platform สำหรับใส่สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น Conventional Ship แต่หากเมื่อขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container

   การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หากผู้ขายเป็นผู้บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็นผู้บรรจุตู้สินค้าในท่าเรือหรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือเป็นเจ้าของสถานที่ ก็จะเรียกลักษณะการขนส่งแบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station) โดยสินค้าที่จะเป็น Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภทเต็มตู้ที่เรียกว่า FCL (Full Container Load) ส่วนใน Term CFS ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น FCL และ การบรรจุแบบรวมตู้ (Consolidated) คือ สินค้าน้อยกว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load) โดย Containers ที่ใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมีขนาดดังนี้

        1) ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต สูง 8.6 ฟุต โดยมีน้ำหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ำหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน

        2) ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute)โดยสามารถบรรจุ สินค้าได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ำหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็นน้ำหนักสำหรับสินค้าประเภท Dry Cargoes

            การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการขนส่งมาตรฐาน โดยคิดเป็น สัดส่วนประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่มากรายเมื่อเทียบกับปริมาณของการขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรม (Conference) ซึ่งจะมีบทบาทต่อการกำหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางครั้งมีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยชมรมสายการเดินเรือที่สำคัญของโลกอาจประกอบด้วย

1) Far Eastern Freight Conference (FEFC) ซึ่ง จะเป็นบริการรับขนสินค้าจากเอเซียไปยุโรป โดยเน้นที่สินค้าที่ไปทางทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการขยายตัวประมาณ 24% และสินค้าที่ไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg

2) Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย จนไปถึงทวีปอเมริกาใต้

3) Informal Rate Agreement (IRA) ชมรม นี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไปถึงเอเชียภาคตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน , ฮ่องกง , ใต้หวัน , เวียดนาม , ไทย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย , สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

4) Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมาหสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ,อเมริกา West Coas

” บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด โรงงานผลิตอะไหล่ ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบรถทุกชนิด ออกแบบ ดัดแปลงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า พร้อมด้วยทีมงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงในด้านงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ”

” ทั้งนี้ทางบริษัททราบ และตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของสินค้า การส่งมอบตรงเวลา และการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยมุ่งที่จะปรับปรุง พัฒนาสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น”

GCS GROUP CORPORATION CO., LTD. do business of trading, import-export industrial goods instance mechanical, heavy machine etc. As the manufacturer, the company produces container and spare parts as well as modifying and assembling commercial vehicle according to the customer requirement. Additionally, the company operates the construction job with high experience engineering team to response to the customer demand.

GCS GROUP CORPORATION CO., LTD. aims to support our customer with the high quality product and service in order to meet the customer satisfaction. The company continually improves and develops the quality of our products and services..

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

ตู้container 10 เรื่องควรรู้ของตู้container 10 เรื่องควรรู้ของตู้container ตู้คอนเทนเนอร์ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ มาตรฐานสากล

ตู้container 10 เรื่องควรรู้ของตู้container 10 เรื่องควรรู้ของตู้container ตู้คอนเทนเนอร์ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ มาตรฐานสากล

ตู้container คือ ภาชนะสำหรับบรรจุที่ใช้กับการขนส่งทางเรืออย่างแพร่หลาย มีหน้าที่เพื่อให้ขนส่งง่ายและปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าหรือส่งออกมือใหม่ที่เริ่มใช้ LCL บ่อย ๆ คุณอาจจะไม่รู้ว่าของ ๆ คุณก็ยัดมาในตู้เหล่านี้นี่เองและจริง ๆ แล้วตู้ขนาด 20 ฟุตนั้นอาจจะคุ้มค่ากว่าการขนส่งแบบ LCL ในบางครั้งอีกด้วยนะครับ หลังจากอ่านเรื่องนี้จบ คุณจะเข้าใจขนาดและความจุของตู้ ความหลากหลายของตู้หลายชนิดที่เหมาะกับสินค้าของคุณ รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไม่ควรจะมองข้ามครับ

1. ขนาดของตู้ 20’GP(20 ฟุต)

ตู้ 20 ฟุตนั้นหนักประมาณ 2.2 ตัน สามารถโหลดสินค้าได้สูงสุดประมาณ 28 ตัน และมีปริมาตรสูงสุดประมาณ 33 คิวบิกเมตร เหมาะสำหรับสินค้าหนัก เช่น เครื่องจักร

2. ขนาดของตู้ 40’GP(40 ฟุต)

ตู้ 40 ฟุตนั้นหนักประมาณ 3.8 ตัน สามารถโหลดสินค้าได้สูงสุดประมาณ 26 ตัน และมีปริมาตรสูงสุดประมาณ 67 คิวบิกเมตร เหมาะสำหรับสินค้าเบาที่มีจำนวนมาก

3. ขนาดของตู้ 40’HC(40 ฟุต ไฮคิวบ์)

ตู้ 40 ฟุตไฮคิวบ์นั้นหนักประมาณ 3.9 ตัน สามารถโหลดสินค้าได้สูงสุดประมาณ 26 ตัน และมีปริมาตรสูงสุดประมาณ 75 คิวบิกเมตร เหมาะสำหรับสินค้าเบาที่มีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่

**น้ำหนักที่สายเรือกำหนดให้โหลดได้จริงจะอยู่ที่ราว 16 ตัว เพื่อให้น้ำหนักรวมทั้งสินค้าและตู้อยู่ที่ราว ๆ 20 ตัน นะครับ หากต้องการโหลดเต็มน้ำหนักบรรทุกสูงสุดต้องแจ้งสายเรือก่อนทำการจองตู้ครับ

4. LCL ใช้ตู้อะไร?

โดยปกติ LCL จะใช้ตู้ 40’HC(40 ฟุต ไฮคิวบ์) ในการรวมสินค้าด้วยจำนวนพื้นที่มากที่สุดและสินค้าส่วนใหญ่ที่มาเป็น LCL มักจะมีน้ำหนักเบา

5. บางครั้ง ตู้คอนเทนเนอร์ ก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า LCL

สินค้าที่มีขนาดประมาณ 10 CBM ขึ้นไปมักจะมีราคาค่าขนส่งระหว่าง LCL และ 20’GP ที่ใกล้เคียงกัน อย่าลืมตรวจสอบราคาทั้งสองอย่างก่อนนะครับ

6. ตู้คอนเทนเนอร์ก็มีตู้เย็นนะ

สินค้าที่เป็นพวกของสดหรือจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิสามารถใช้ตู้ที่เป็นตู้ทำความเย็นได้แต่ราคาก็จะสูงกว่าตู้ปกติพอสมควร และชะตาของสินค้าคุณนั้นขึ้นอยู่กับปลั๊กไฟ ดังนั้นอย่าลืมทำประกันโดยเด็ดขาด!

7. ตู้พิเศษสำหรับสินค้าพิเศษ

สำหรับสินค้าที่ไม่ธรรมดาจะมีตูู้ที่รองรับสินค้าเหล่านี้อยู่หลายแบบแต่ราคาก็สูงตามความพิเศษเช่นกัน
– Open top คือ ตู้ที่ด้านบนเปิดโล่ง ใช้สำหรับสินค้าที่มีความสูงเป็นพิเศษ
– Flat rack คือ ตู้ที่เปิดโล่งทั้งด้านบน และด้านข้าง ใช้สำหรับสินค้าที่มีขนาดทั้งกว้างเกินไปและสูงเกินไป
– Ventilated คือ ตู้สำหรับสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะ โดยจะมีช่องระบายอากาศให้ด้วย
– Tank คือ ถังบรรจุของเหลว ที่มีโครงขนาดเท่าคอนเทนเนอร์ทั่วไปครอบอยู่ เพื่อให้เหมาะกับการขนส่งร่วมกับคอนเทนเนอร์ทั่วไป

8. ขนาดของตู้แต่ละสายเรือไม่เท่ากัน

สายเรือแต่ละสายก็จะมีการสั่งทำตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งแต่ละสายเรือก็จะมีขนาดของตู้ที่แตกต่างกันไปแต่จะใกล้เคียงกัน สามารถใช้ขนาดในข้อ 1, 2 และ 3 สำหรับคำนวนได้

9. ระวังสินค้าของคุณทำตู้เลอะเทอะหรือพัง

สายเรือจะมีการเก็บค่าล้างตู้เป็นปกติอยู่แล้วราว ๆ 250-800 บาท แต่ในกรณีที่สินค้าของคุณไปทำตู้ของพวกเขาเลอะเทอะมากจนต้องใช้สารเคมีล้าง หรือแค่ล้างธรรมดาไม่พออาจจะมีค่าล้าง 1,000 บาทขึ้นไป ส่วนการบรรจุของหนักมากก็ควรจะทำการยึดตรึงให้มั่นคง ถ้าตู้เสียหายขึ้นมาค่าซ่อมก็ไม่เบาเช่นกัน

10. ท่าเรือมีเครื่อง X-Ray อยู่นะ

อย่าพยายามซุกซ่อนอะไรมาแล้วไม่บอกชิปปิ้งเพราะท่าเรือรู้ว่าสินค้าภายในตู้มีอะไรบ้างด้วยเครื่อง X-Ray นะครับ ถ้าโดนจับขึ้นมา ของที่หลีกเลี่ยงแค่นิดหน่อยอาจจะทำให้ตู้ทั้งใบของคูณโดนจับ/ปรับไปด้วย

 

ที่มาข้อมูล : http://exptblog.com

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้container มาตรฐานสากล การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ container

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้container มาตรฐานสากล การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ container การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์


“ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือประเภท Container Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable Packing เป็นลักษณะตู้ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต”

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์..

การขนส่งทางทะเลจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินค้าที่จะขนส่งจะต้อง มีการนำมาบรรจุตู้ (Stuffing) และมีการขนย้ายตู้ขึ้นไว้ บนเรือ Container Ship ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ในการขนส่งสินค้าด้วย ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทนี้ จะต้องมีการออกแบบ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคลื่น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้ที่ศึกษาในด้าน Logistics จะต้องให้ความสนใจในการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยในบทนี้จะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์พอเป็นสังเขป ให้เข้าใจใน เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

คุณลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Box)

ตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นตู้ขนาดมาตรฐานอาจทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม โดยมีโครงสร้างภายนอกที่แข็งแรงสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ไม่น้อยกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด หรือ Slot เพื่อให้แต่ละตู้จะมีการยึดติดกัน (โปรดดูจากภาพด้านล่างตรงมุมด้านบนของ Container) โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ระบุหมายเลขตู้ (Container Number) น้ำหนักของสินค้าบรรจุสูงสุด ฯลฯ เมื่อปิดตู้แล้วจะมีที่ ล็อกตู้ ซึ่งใช้ในการคล้องซีล(Seal) ซึ่งเดิมนั้นเป็นตะกั่ว แต่ปัจจุบันจะเป็น Plastic มีหมายเลขกำกับ สำหรับใช้ในการบ่งชี้สถานะภาพ ซึ่งได้มีการพัฒนาไปถึง Electronic Seal ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบทางอิเล้กทรอนิคส์ (Electronic Tracking) หาตำแหน่งของการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า ภายในตู้จะมีพื้นที่สำหรับใช้ในการวางและบรรจุสินค้า

ประเภทของตู้สินค้า อาจแบ่งได้เป็น

1) Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือาชนะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้วจะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing

2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้ ซึ่งทำตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า

3) Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบสำหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นเสื้อผ้า โดยมีราวสำหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะมีการพับหรือบรรจุใน Packing ซึ่งจะมีผลทำให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม

4) Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้แทน

5) Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน โดยจะเป็นตู้คล้ายกับ Container ที่มีแต่พื้น Platform สำหรับใส่สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น Conventional Ship แต่หากเมื่อขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (Container Vessel)

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

เป็นเรือที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะ เรือสินค้าแต่ละลำจะมีที่ยกตู้ที่เรียกว่า Quay Cranes ประมาณ 1-4 ตัว โดย Crane แต่ละตัวจะลำเลียงตู้ ซึ่งวางอยู่ตามความลึกของเรือ ซึ่งจะมีการเรียงกันเป็น Column โดยปัจจุบันเรือจะบรรทุกโดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณ 2,700 TEU แต่เรือที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในชั้นที่เรียกว่า SX Class หรือที่เรียกว่า Super Post Panamaxx ซึ่งจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 320×330 เมตร กินน้ำลึกประมาณ 13-14 เมตร มีความกว้างวางคอนเทนเนอร์ได้ 20-22 แถว ซึ่งสามารถบรรทุกตู้สินค้าได้สูงสุดถึง 8,000 TEU ซึ่งในอนาคตนี้กำลังมีการต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปซึ่งอยู่ในชั้น Malaccamax ซึ่งสามารถขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 18,000 TEU ซึ่งขนาดเรือที่ใหญ่ขึ้นมากนี้จะมีผลทำให้ต้นทุนโดยรวมจะลดลง เนื่องจากต้นทุนแปรผันที่เรียกว่า Variable Cost ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแรงงาน แต่อย่างไรก็ดี จะต้องมีการบริหารการจัดการในการที่จะหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Terminal Port

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

ท่าเรือ หรือ Port ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการ Logistics โดยท่าเรือทำหน้าที่ให้การบริการในการขนถ่ายสินค้า โดยท่าเทียบเรือจะต้องมีลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน Basic Infrastructure รวมถึงความลึก ความกว้างของช่องทางเดินเรือ ความยาวหน้าท่า Quay Length เขื่อนกั้นคลื่น ช่องทางสำหรับให้รถบรรทุกเข้า-ออก รวมทั้งทางรถไฟ สำหรับรองรับการขนส่งด้วยทางรถไฟ ซึ่งจะทำให้ท่าเรือสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมที่เป็นแบบ Multi-Modal Transport คือ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ประเภทของท่าเรือ สามารถแบ่งออกตามลักษณะได้เป็น

1) Transhipment Port เป็นท่าเรือแบบถ่ายลำ เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตู้คอนเทน-เนอร์ คือ ทำหน้าที่เป็น Consolidation Port คือเป็นท่าที่ใช้ในการรวมตู้สินค้าจากบริเวณใกล้เคียง โดยตู้สินค้าจะมีการนำมาบรรทุกเรือประเภทที่เรียกว่า Feeder Vessel เพื่อรอการขนถ่ายไปยังเรือ ที่เรียกว่า Direct Vessel หรือ Master Vessel เพื่อจะได้นำสินค้าไปส่งมอบตามจุดหมายปลายทาง ซึ่งท่าเรือประเภทนี้อาจ ได้แก่ ท่าเรือสิงคโปร์ , ท่าเรือกรัง ,ท่าเรือรอทเทอดัมส์ ฯลฯ ซึ่งท่าเรือประเภทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการในการลดเวลาในท่าเรือที่เรียกว่า Time In port หรือ Waiting Time คือ เวลาที่เรือคอยท่าน้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในท่าเรือ (Terminal Area) ให้สามารถจัดเรียงกองคอนเทนเนอร์ได้เป็นจำนวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี รวมถึงจะต้องมีคลังน้ำมัน อู่ซ่อมเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จะทำให้ไม่เกิดสภาพแออัดเนื่องจากท่าเรือประเภทนี้ก็จะต้องมีการแข่งขัน เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ กับท่า PTP ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐยะโฮบารูห์ตอนใต้สุดของมาเลเซียตรงข้ามกับเกาะสิงคโปร์ เป็นต้น

ปัจจัยเพื่อใช้ในการแข่งขันในท่าเรือด้วยกัน

(1) throughput Capacity เป็นความสามารถที่เหนือกว่าในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่อัตราการใช้ท่า , เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานและความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์

(2) Time In Port จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายตู้ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันในการจับเวลาว่าแต่ละตู้จะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สายการเดินเรือนำเรือเข้ามาเทียบท่าเนื่องจากจะมีผลต่อต้นทุนของเรือโดยตรง

2) Original Destination Port หรืออาจเรียกว่าท่าเรือต้นทาง ปลายทาง หรือท่าเรือต้นแบบ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการรับสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าโดยตรง โดยท่าเรือประเภทนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า Distribute Center และจะต้องเชื่อมต่อไปยังศูนย์ สินค้าต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งในเงื่อนไขของ Incoterms ในหลายๆเงื่อนไขก็ได้ครอบคลุมหรือการขนส่งสินค้าจนถึง Original Port เช่น ท่านิวยอร์ก , ท่าเรือ โตเกียว หรือท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย เป็นต้น ท่าเรือเหล่านี้จะเป็นท่าทีเป็นจุดหมายปลายทางของการขนส่ง เพื่อขนถ่ายสินค้าเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ Interland สำหรับ Transit Port จะเป็นท่าเรือที่ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าจะมาวางพักเพื่อรอเปลี่ยนเรือลำใหม่ เพื่อที่จะขนส่งไป Original Port เช่น ท่าเรือ Singapore , ท่าเรือฮ่องกง เป็นต้น

3) Inland Container Depot (ICD) ลานวางตู้หรือท่าเรือในแผ่นดิน (ไม่ติดน้ำ) เป็นสถานีในการเป็นศูนย์ (HUB) ในการรับตู้สินค้าเพื่อขนส่งไปท่าเรือ (Port) หรือรับตู้สินค้าจากท่าเรือเข้ามาเก็บก่อนที่จะส่งต่อไปให้สถานที่รับมอบ สินค้า (Origin Point) ซึ่งปัจจุบันสถานะของ ICD จึงทำหน้าที่คล้ายกับท่าเรือในแผ่นดิน และมีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมลอจิสติกส์ระหว่างประเทศ

วิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือ

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

การขนย้ายสินค้าในท่าเรือจัดเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการการบริหารจัดการเนื่องจากแต่ละท่าจะแข่งขันกันเป็นนาทีในการยกสินค้าขึ้นและลง ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดการท่าเรือที่เรียกว่า Port Automation จะทำหน้าที่ในการจัดการท่าเรือในระบบที่ใช้ Computer และหุ่นยนต์ในการ ขนย้ายคอนเทนเนอร์หน้าท่า มีกระบวนการดังต่อไปนี้

1) Stacking Lanes เป็นการจัดย้ายสินค้าไปวางเรียงกอง ซึ่งจะมีการวางเป็นชั้นที่เรียกว่า Stack ซึ่งโดยปกติจะมีการวางเรียงคอนเทนเนอร์ไว้ 4-5 ชั้น โดยมีความกว้างของช่องทางที่เรียกว่า Gantry Crane เป็นเครื่องมือในการขนย้าย ซึ่งปัจจุบันในหลายท่าได้นำระบบ Computer Right เข้ามากำหนด Location ในการวางตู้ โดยมีหอ Control Room ใช้ในการควบคุมการทำงาน

2) การเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ไปไว้หน้าท่า ซึ่งอาจจะใช้ตัว Gantry Crane หรืออาจอาศัยรถยกที่เรียกว่า Top ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย

3) การ Slot Stacking เป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่บริเวณหน้าท่า Quay ขึ้นไปวางไว้บนเรือ โดยมี Quay Crane คือ Crane ที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้าย

ไทยจะมีท่าเรือหลักที่สำคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออกประมาณเกือบ 1 ล้านตู้ต่อปี และท่าเรือแหลมฉบังจะมี ตู้เข้าและออกประมาณ 2.9-3.0 ล้าน TEU นอกจากนี้ยังมี ท่าเรือมาบตาพุด , ท่าเรือน้ำลึกสงขลา , ท่าเรือสตูล ซึ่งประเทศไทยเองก็คงจะต้องแข่งขันกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือฮ่องกง ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออก ปีละประมาณ 17.04 ล้าน TEU

ชนิดหรือขนาดของตู้คอนเทนเนอร์

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ หากผู้ขายเป็นผู้บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็นผู้บรรจุตู้สินค้าในท่าเรือหรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือเป็นเจ้าของสถานที่ ก็จะเรียกลักษณะการขนส่งแบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station) โดยสินค้าที่จะเป็น Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภทเต็มตู้ที่เรียกว่า FCL (Full Container Load) ส่วนใน Term CFS ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น FCL และ การบรรจุแบบรวมตู้ (Consolidated) คือ สินค้าน้อยกว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load) โดย Containers ที่ใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมีขนาดดังนี้

1) ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 ฟุต สูง 8.6 ฟุต โดยมีน้ำหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ำหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน

2) ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute) โดยสามารถบรรจุ สินค้าได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ำหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็นน้ำหนักสำหรับสินค้าประเภท Dry Cargoes

การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการขนส่งมาตรฐาน โดยคิดเป็น สัดส่วนประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ประกอบการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่มากรายเมื่อเทียบกับปริมาณของการขนส่ง โดยผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรม (Conference) ซึ่งจะมีบทบาทต่อการกำหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางครั้งมีลักษณะกึ่งผูกขาด โดยชมรมสายการเดินเรือที่สำคัญของโลกอาจประกอบด้วย

1) Far Eastern Freight Conference (FEFC) ซึ่งจะเป็นบริการรับขนสินค้าจากเอเซียไปยุโรป โดยเน้นที่สินค้าที่ไปทางทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการขยายตัวประมาณ 24% และสินค้าที่ไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg

2) Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย จนไปถึงทวีปอเมริกาใต้

3) Informal Rate Agreement (IRA) ชมรมนี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไปถึงเอเชียภาคตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน , ฮ่องกง , ใต้หวัน , เวียดนาม , ไทย , ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย , สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

4) Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมาหสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ,อเมริกา West Coast

วิธีการคิดค่าระวางเรือ หรือ ค่า Freight

เนื่องจากในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือประเภท Container Ship จึงควรเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของ Container ซึ่งจะเป็น Durable Packing เป็นลักษณะตู้ทำด้วยเหล็กหรือ อลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต และ 40 ฟุต ซึ่งบริษัทเรือจะต้องเป็นผู้เตรียมตู้ Container โดยผู้ที่จะใช้ตู้จะต้องทำการจองตู้ โดยเอกสารที่เรียกว่า Shipping Particular หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าใบ Booking ซึ่งรายละเอียดจะต้องคล้องจองกับ Letter of Credit (L/C) ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเป็นใบรับสินค้าของตัวแทนบริษัทเรือ จะเรียกว่า Bill of Lading (B/L) หรือใบตราส่ง ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการเป็นเอกสารในการเรียกเก็บเงินจากทางธนาคาร ซึ่งเรียกว่า Bank Negotiated Process ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า จะต้องมีการตกลงว่า ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า จะเป็นคนจ่ายค่าระวางเรือที่เรียกว่า Freight Charge หากผู้ขายสินค้าเป็นผู้ชำระก็เรียกว่า Freight Prepaid หากจะให้ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือเมื่อถึงปลายทาง ก็เรียกว่า Freight Correct

การคิดค่าระวางเรือ (Freight Charge Basic)

1) Weight Ton คำนวณจากน้ำหนักสินค้าที่บรรทุก และจะมีอัตราการคิดที่แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของสินค้า

2) คำนวณจาก Measurement โดยคำนวณจากปริมาตรของสินค้า คือ เป็นการวัดขนาดของสินค้า กว้าง x ยาว x สูง คำนวณออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร (M3 หรือ CBM) มักจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะ Bulk คือ มีลักษณะเป็น Size Insentive เช่น เสื้อผ้า , ฝ้าย แต่ทั้งที่จะต้องมีการชั่งน้ำหนัก โดยเปรียบเทียบว่า หากน้ำหนัก (Weight Ton) สูงกว่า ก็จะคิดค่าระวางจากน้ำหนัก

3) การคำนวณจาก V (Ad Valorem Goods) คือ Degree ที่สินค้ามีราคาสูง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาตรน้อย น้ำหนักไม่มาก แต่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การคิดค่าระวางก็จะคิดเพิ่มอีก 3-5 เท่า ของมูลค่าสินค้า

4) ค่าระวางพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือในช่วงที่มีการ Peak Season

(2) Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ ขนถ่ายสินค้าทั้งต้นทางและปลายทาง ได้แก่ การใช้เครนที่เรียกว่า Top คือ ค่าภาระ , ค่าลากตู้สินค้า

(3) Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชนภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ำมัน ซึ่งทำให้บริษัทเรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าต้นทุนปกติ ก็จะมีการเรียกเก็บค่า BAF หรือที่เรียกง่ายๆว่า Bunker Charge ซึ่งอาจจะขึ้นและลงได้ เป็นไปตามดุลยภาพของ Demand & Supply

(4) Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยค่าระวางเรือส่วนมาก จะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐฯ หากกรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการผกผัน ทางบริษัทเรือก็จะมีการเรียกเก็บ

(5) Congestion Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเนื่องจากความแออัดในท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเนื่องจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจัดการไม่ดี ทำให้มีการขนย้ายตู้ขึ้นและลงล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่ทางบริษัทเรือกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุอื่น เช่น การจราจรที่ติดขัด การนัดหยุดงานของคนงาน ซึ่งมีผลทำให้งานล่าช้า

(6) Bill of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็นค่าธรรมเนียมในการที่บริษัทเรือต้องจัดพิมพ์ใบ Bill of Lading ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการแสดงสถานะภาพ (Status) ว่าสินค้าได้มีการขนส่งไปกับบริษัทเรือ ซึ่ง B/L หรือที่เรียกว่าใบตราส่งจะมีออกเป็นหลายฉบับ เช่น ฉบับที่เรียกว่า Original , Duplicate Original , Triple Original และ Copy Non-Negotiate ทั้งหมดนี้ทางบริษัทเรือจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร

(7) AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ที่เรียกว่า 24 Hour Rules ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความร่วมมือ การป้องกันผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่า C-TPAT (Customs Trade Partnerships

(8) Against Terrorism) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของ Top Twenty Mega Port ในการขนส่งสินค้า จึงต้องเสียค่า AMSC Charge รวมถึงการแก้ไขเอกสาร

ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code)

เป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อแก้ไขใหม่ภายใต้อนุสัญญา SOLAS Chapter XI-2 เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยมุ่งที่การรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือ โดยกำหนดให้มีการประเมินสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

1) เรือ (Vessel) กำหนดให้บริษัทเรือต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Company Security Officer : CSO) เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของเรือ (Ship Security Assessment) และแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี

container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์
container,คอนเทนเนอร์,ตู้container,ตู้คอนเทนเนอร์,ผลิตตู้คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์

2) ท่าเรือ (Port) กำหนดให้ต้องมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของท่าเรือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำ และดำเนินตามแผนรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี โดยท่าเรือทุกแห่งที่ให้บริการเรือโดยสาร เรือบรรทุกสินค้า ต้องจดทะเบียนในประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย เพื่อสนองต่อหน่วยงานราชการของไทย คือ กรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี เพื่อทำการประเมินและออกใบรับรอง

ที่มาข้อมูล : http://www.marinerthai.net/

 

container ตู้คอนเทนเนอร์ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ ตู้container มาตรฐานสากล

container ตู้คอนเทนเนอร์ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ ตู้container มาตรฐานสากล

container GCS Group เป็นบริษัทรับผลิต ตู้container ทั่วไทย โดย โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รองรับมาตรฐานสากล รับประกันคุณภาพ จีซีเอส กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิต คอนเทนเนอร์ มาตรฐานสากล

GCS GROUP CORPORATION CO., LTD. do business of trading, import-export industrial goods instance mechanical, heavy machine etc. As the manufacturer, the company produces container and spare parts as well as modifying and assembling commercial vehicle according to the customer requirement. Additionally, the company operates the construction job with high experience engineering team to response to the customer demand.

GCS GROUP CORPORATION CO., LTD. aims to support our customer with the high quality product and service in order to meet the customer satisfaction. The company continually improves and develops the quality of our products and services..

” บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด โรงงานผลิตอะไหล่ ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบรถทุกชนิด ออกแบบ ดัดแปลงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า พร้อมด้วยทีมงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงในด้านงานก่อสร้างทุกชนิด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ”

” ทั้งนี้ทางบริษัททราบ และตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของสินค้า การส่งมอบตรงเวลา และการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยมุ่งที่จะปรับปรุง พัฒนาสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น”

การเช็คสภาพตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแสงแดด

เทคนิคการตรวจเช็คสภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษ ก็คือ การหารูรั่วของตู้ด้วยแสงแดด สำหรับคนที่สนใจอยากซื้อตู้สินค้าเก่ามาใช้งาน ให้เข้าไปตรวจเช็คสภาพในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดจัด ปิดประตูเข้าออกให้สนิท แล้วสังเกตหาจุดรูรั่วแสงว่าปรากฏขึ้นมาหรือไม่  เป็นวิธีการสังเกตหาตำหนิของตู้ได้โดยง่ายแต่อาจจะต้องอดทนต่อความร้อนภายในตู้เสียหน่อยนะครับ

การออกแบบก่อสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อบังคับกฏหมายการก่อสร้างควบคู่กัน อย่าลืมนำความต้องการของคุณไปปรึกษากับสถาปนิกและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้บ้านพักที่สวยงามและปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคนนะครับ

ต้องเสริมเสาและคานเหล็ก ในจุดที่จะตัดแต่งตู้คอนเทนเนอร์

ตู้ขนส่งสินค้าจะมีตำแหน่งโครงสร้างรับน้ำหนักหลักอยู่ที่ทั้ง 4 มุมของตัวตู้ หากจะตัดตู้ให้หดสั้นลง จะต้องเสริมเสาในบริเวณจุดตัดนั้นด้วย เพื่อรักษาความแข็งแรงของตู้เอาไว้ และถ้าหากต้องการเจาะผนังเหล็กเพื่อติดตั้งประตู หน้าต่าง ก็ต้องเสริมเสาและคานเหล็กที่กรอบประตู หน้าต่าง คล้ายโครงสร้างเสาเอ็น คานเอ็นในงานคอนกรีตนั่นเอง

ตู้คอนเทนเนอร์สามารถซ้อนชั้นกันได้มากกว่า 5 ชั้น

ปกติแล้วตู้คอนเทนเนอร์จะถูกวางซ้อนกันเป็นจำนวนมากอยู่บนท่าเรือขนส่งสินค้าอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความแข็งแรง เพราะถ้าเราวางซ้อนตู้คอนเทนเนอร์ทับกันแนบสนิท มุมต่อมุมแบบไม่มีส่วนพาดยื่นออกมา น้ำหนักของตัวตู้ชั้นบนจะถ่ายเทลงจุดรับน้ำหนักทั้ง 4 มุมของตู้ที่อยู่ด้านล่างลงไปเรื่อยๆ น้ำหนักของตู้เองจะเป็นตัวที่ทำให้แข็งแรง และลอยต่อของตู้จะมีตัวล็อคที่จะช่วยให้ตัวตู้ไม่เลื่อนหล่นลงได้โดยง่าย

ยังคงได้รับความสนใจเหมือนเคย กับเรื่องการสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์ เราก็เลยอยากจะไปค้นหาเกร็ดความรู้เพิ่มเติมมาฝากกันอีกครั้ง เผื่อใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรืออาคารจากตู้เหล่านี้  แล้วจะมีข้อควรรู้อะไรน่าสนใจอีกบ้างล่ะ… มาติดตามกันได้ที่นี่เลยครับ

ตู้คอนเทนเนอร์ จำเป็นต่อการการขนย้ายทางทะเล ที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากความน่าจะเป็นของสภาพและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อดี ของการขนส่งระบบนี้คือจะทำให้การยกของหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า
จากเรือสู่ฝั่ง
และการเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน
ซึ่งในบางประเทศมีค่าจ้างแรงงานสูงมาก จึงเป็นการลดต้นทุกในการขนส่งด้วย

 ตู้คอนเทรนเนอร์อาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้
1. ตู้ของซื้อของขายทั่วไป ขนาดมาตรฐานโดยตู้คอนเทนเนอร์จะมีขนาดความกว้าง 8 ฟุต และสูง 8 ฟุต 6 นิ้วส่วนความยาว อาจจะเป็น 19 ฟุต 10.5 นิ้ว หรือ 29 ฟุต 11.25 นิ้ว หรือ 40 ฟุต ก็ได้
2.ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า reefer มีประเภทเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ได้นอกจากนั้น ยังอาจเป็นตู้ที่มีระบบกันความร้อนโดยมีฉนวนหุ้มหรือเป็นระบบระบายอากาศก็ได้
3.ตู้คอนเทนเนอร์พิเศษซึ่งออกแบบให้ใช้ประโยชน์ตามชนิดสินค้าที่มีลักษณะแปลกเช่นเป็นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุของเหลว เปิดหลังคา เปิดค้าง เป็นโครงสำหรับบรรทุกข์รถยนต์ เป็นต้น
สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ อาจมีเจ้าของเพียงคนเดียว หรือ หลายคนก็ได้ถ้าเจ้าของสินค้ามีเพียงคนเดียวเราเรียกว่า Full Container Load ( FCL ) ส่วนตู้ที่มีเจ้าของสินค้าหลายคน
เรียกว่า Less – Than Container Load ( LCL ) สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งขึ้นลงเรือ อาจจะมีจุดพักก่อนหรือหลังขนส่ง/ลงเรือ เรียกว่าลานตู้คอนเทนเนอร์ Container Yard ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มี
เจ้าของหลายคน ก็อาจมีสถานที่ที่ใช้สำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ ซึ่งเรียกว่า Container Freight Station ( CFS ) ในปัจจุบันการบรรจุสินค้าหรือแยกสินค้ามักนำมาทำบริเวณ
นอกเขตท่าเรือโดยได้รับอนุญาติจากกรมศุลกากรเรียกว่า Inland Container Depot ( ICD ) สำนักงาน ICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและออกเรียกว่าโรงพักสินค้าเพื่อตรวจสอบปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออก
ที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ ( รพท. ) และสถานี ICD ที่มีพิธีศุลกากร เฉพาะผลิตภัณฑ์ขาออกเรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) ธุรกิจการค้า
เดินเรือขนส่งตู้สินค้า
เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศเพื่มขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจขนส่งทางเรือรวมถึงการเปลี่ยนระบอบการขนผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ( Conventional Vessel ) มาใช้ระบบ
คอนเทนเนอร์ ( Containerisational ) สินค้าที่ขนส่งโดยใช้ระบบคอนเทนเนอร์มีหลายชนิดเป็นทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บางประเภทซึ่งเดิมไม่ได้ขนด้วย
ระบบคอนเทนเนอร์ แต่ไม่ได้เปลี่ยนมาใช้การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุ 1 ถุง ซึ่งปัจจุบัน 1 ใน 3 ของปริมาณ ข้าวที่ส่งออกของประเทศไทยขนส่งโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์

container,ตู้คอนเทนเนอร์,ตู้container,คอนเทนเนอร์,โรงงานผลิตตู้คอนเทนเนอร์ 1