ตรวจรับมอบรถยิงจรวดฝนหลวง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Post Related